ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Phone number: 2261028281

Website: www.viotiachamber.gr

Address: Λ. ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΥ 1, Τ. Κ. 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελεί την υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στο Νομό Βοιωτίας. Σκοπός του είναι η προστασία της ανάπτυξης της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας πάντοτε μέσα στα πλαίσια των γενικών συμφερόντων του κράτους αλλά και της εθνικής οικονομίας.

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service . More information about cookies